W prawie rodzinnym ustawodawstwo rewolucyjne wprowadziło istotne zmiany inspirowane ideologią liberalizmu, zmierzające do rozluźnienia krępujących jednostkę tradycyjnych więzów rodzinnych. Osłabieniu uległa spoistość dawnej feudalnej struktury rodziny opartej na patriarchalnej władzy rodzicielskiej. Dekret z 28 sierpnia 1792 roku znosił nieograniczoną w czasie władzę ojcowską, która w krajach prawa pisanego była ukształtowana na wzór wszechwładnej rzymskiej patriae potestatis. Zniesiono obowiązek uzyskania zezwolenia ojca na zawarcie małżeństwa przez…

Read More