Pierwszym prawem ponad wszystkie inne jest utrzymanie Republiki; a często nie pod tym aspektem rozpatruje się tutaj sprawy natury najbardziej delikatnej. Ukryte względy wpływają na obrady, sprawiedliwość traktuje się zawsze od strony słabości i okrutnej pobłażliwości, nie zadając sobie trudu osądzenia, czy proponowane stanowisko nie pociągnie za sobą zguby państwa. Sprawiedliwość nie jest łagodnością: jest surowością.

Saint-Just, Sprawozdanie o osobach uwięzionych*, [w:] Saint-Just, Wybór pism, tłum. I. Bibrowska, Warszawa 1954.

*Sprawozdanie Saint-Justa „O osobach uwięzionych”, przedstawione Konwencji dnia 26 lutego 1794 (8 ventose’a roku II), jest krokiem naprzód w kierunku pogłębienia rewolucji. Opowiadając się zdecydowanie za rządem rewolucyjnym i dalszym trwaniem dyktatury jakobińskiej przeciwko prawemu skrzydłu jakobinów – Dantonowi i jego zwolennikom, Saint-Just przedstawia plan częściowych reform podjętych w interesie najbiedniejszych kosztem wrogów rewolucji. Mienie osób podejrzanych ma przejść w ręce biedoty miejskiej i wiejskiej. Program ten, który wyraża częściowo dążenie sankiulotów, uchwalony został w formie dekretu Konwencji 3 marca 1794 r.

Jean-Baptiste_Greuze_-_The_Father's_Curse_-_The_Ungrateful_Son_-_WGA10661

Fot. Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Ojcowskie przekleństwo (Niewdzięczny syn) , 1777.